top of page

Informační model stavby (IMS)

BIM: bnner

Hlavní výhody BIM

Efektivní užívání nových technologií

Kontrola nad celým projektem

Standardizované prostředí spolupráce

Zamezení sporů

Úspora času

Eliminace chyb

Vyšší konkurenceschopnost

Zvýšení produktivity práce

Lepší rozhodovací procesy

Vyšší ziskovost projektů

Efektivnější vynakládání finančních prostředků v průběhu celého životního cyklu stavby

Kotva 1
Kotva 4

BIM řešení od Hyperon advisory

V rámci naší poradenské činnosti vás úspěšně provedeme džunglí zavádění BIMu v ČR. Kromě kompletní podpory v oblasti BIM pro investora, projekční kanceláře a realizační či správu objektů zajišťujeme návrh, integraci a podporu provozu informačních systémů pro BIM.

 

Díky přehledu a dlouholeté spolupráci v této oblasti naší specialisté zpracují vaši analýzu BIM řešení daného projektu v rámci, kterého navrhneme nejvhodnější BIM nástroj a pomůžeme vám s jeho implementací a integrací do již používaných systémů. V rámci monitoringu procesů vaší společnosti připravíme vaší BIM firemní strategii. Náš BIM koordinátor vás úspěšně provede projektem od přípravy, přes výstavbu, až po uvedení do provozu.

BIM

Metoda, nikoliv jedná aplikace

BIM INFORMAČNÍ MODEL

 

Databáze dat

BIM PROCES

Výměna, sdílení a správa informací

BIM: řešení Advisory

Pomáháme odborníkům ve stavebnictví snadněji dosáhnout společné cíle.

Engineering Sketch

Koordinátor CDE zajistí technickou asistenci po dobu trvání projektu

Zpracování dokumentu BEP (Plán realizace BIM) a jeho aktualizace v případě změn.

Zajištění proškolení všech participantů projektu. Zavedení dat do stavby, nastavení potřebných parametrů dle platných směrnic a nařízení.

Založení uživatelských účtů, nastavení rolí a patřičných oprávnění a jejich aktualizace v případě potřeby.

Koordinace zúčastněných stran a využití dat v průběhu projektu.

Případné zatřídění podkladů, digitalizace tištěných podkladů, nahrání digitalizovaných dat do CDE, kontrola úplnosti dokumentů/ podkladů.

Zpracování průběžných výstupů pro objednatele dle požadavků.

Závěrečná zpráva objednateli, předání offline dat.

Definování BIM požadavků

Pomoc při definování BIM požadavků zadavatele na projekt. Zpracování dokumentu EIR (Informační požadavky klienta na projekt).

Implementace Společného datového prostředí (CDE)

Zavedení společného datového prostředí (CDE) do organizace – nastavení interních procesů pro použití a výměnu informací, návrh složkové struktury pro ukládání dokumentů.

Srozumitelné schvalovací procesy (workflow)

Definování schvalovacích procesů a postupů pro připomínkování a schvalování dokumentů v prostředí CDE.

Maximální využití informací z modelu stavby

Konzultace nad správným nastavením atributů a parametrů informačního modelu dle platných metodik.

Tvorba rozpočtu a harmonogramu z dat uložených v modelu.

Propojení dat v CDE s dalšími aplikacemi.

Kotva 2
dodavatelé

Poradenství

& konzultace

Kotva 3
Model budovy

BIM - informační model stavby

BIM metoda je vhodná pro jakoukoliv stavbu, nejen v pozemním stavitelství, kde je v současné době uplatnění asi největší, ale postupně se začíná využívat i v dopravním stavitelství, příp. v dalších speciálních typech vč. inženýringu.

  • Definování požadavků

  • Implementace Společného datového prostředí (CDE)

  • Srozumitelné schvalovací procesy (workflow)

  • Koordinátor CDE zajistí technickou asistenci po dobu trvání projektu

  • Maximální využití informací z modelu stavby

Building Information Modeling (BIM – informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních staveb a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví.

Bim - co je
BIM: screenshoty
Kotva 5

Informační model (IMS)

=digitální dvojče stavby
 

... je základním pilířem metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého životního cyklu, není to jen 3D zobrazení, ale všechny informace, které se ke stavbě váží – od grafické podoby, přes informace o vlastnostech použitých stavebních prvků, komunikaci až po záznam procesů.

Informační model stavby je tedy databáze informací, které zahrnují kompletní data o životního cyklu stavby - od jejího investičního záměru, přes přípravu dokumentací, výstavbu až po její dokončení a následnou správu. Data lze využít také i při její demolici a ekologické likvidaci. Do této databáze přistupují všichni účastníci v dané fázi, vkládají do ní data a naopak z ní čerpají informace.

Propojení rozpočtu z 3D modelem - hyperon advisory.PNG
IMS
AspeHub - hyperon advisory 3D.PNG

Digitální model stavby (DIMS)

= mnohem víc než jen 3D model

... v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. Je tak tvořen z prvků obsahujících grafická i negrafická data, např. polohu, geometrické a fyzikální vlastnosti, textová uživatelská data atd.

Základní DIMS vzniká v CAD / BIM systémech určených pro navrhování stavby a zjednodušeně lze říct, že zatímco v CAD systémech projektanti pracují s čarami bez informačních hodnot, s čarami kategorizovanými pomocí uživatelských hladin, tak v BIM pracují projektanti s jednotlivými stavebními prvky rozdělenými do systémových kategorií (elementů).

Digitáln model

CDE = místo jediné pravdy

Pro řízení stavby metodou BIM je nutnou podmínkou společné datové prostředí CDE (Common Data Environment). To je prostředí, kam mohou přistupovat všichni zúčastnění v dané fázi stavby a kde mají možnost sdílet důležité informace. Kde také naleznou vždy jejich aktuální podobu. CDE není jen chytré uložiště dokumentů, ale slouží především k digitalizaci procesů a komunikace, včetně jejich nesmazatelné digitální stopy..

CDE - hyperon advisory.PNG
CDE - vys
bottom of page