top of page

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro tento web (dále jen ,,společnost”).

Informace ke zpracování osobních dat

Chtěli bychom vás informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.hyperon-a.cz.
 

Klademe důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami www.hyperon-a.cz provozovanými společností Hyperon advisory s.r.o. (dále jen "Hyperon"). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

GDPR: Text

1. Kontaktní údaje správce
 
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hyperon advisory s.r.o. Správce Vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.
 

Název firmy:  
Sídlo firmy:

IČ:
DIČ:     

Společnost zapsaná v OR:   
Telefon:          
Email:         
Kontaktní adresa:    
Provozovna:    

Adresa stránek:       
Provozovatel:          

Hyperon advisory, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha

08165599
CZ08165599

Spisová značka C 314045 vedená u Městského soudu v Praze
+420 770 358 566
info@hyperon-a.cz
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha

www.hyperon-a.cz
Hyperon advisory s.r.o.

GDPR: Text

2. Všeobecná pravidla
 
Hyperon plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 3 měsíců. Hyperon neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím emailu nebo při použití webových formulářů, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Hyperon, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Hyperon ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů Hyperon dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

GDPR: Text

3. Shromažďování a použití údajů
 
Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.
 
Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Hyperon, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.
 
Hyperon nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení.

GDPR: Text

4. Zpracování osobních údajů
 

Udělujete tímto souhlas společnosti Hyperon advisory s.r.o. se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha, IČ: 08165599, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 314045 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • adresa

 • doručovací adresa

 • IČO

 • DIČ

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • fotografický záznam – v případě školení

 • video záznam – v případě školení

 • audio záznam – v případě školení
   

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem prvního kontaktu, umožnění stažení podkladů - dokumentů a materiálů školení, seminářů, konzultace či obchodní spolupráce se společností Hyperon. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání kontaktu či obchodní spolupráce.
 

Za správce je zpracováním osobních údajů pověřen: Jan Frajman (jan.frajman@hyperon-a.cz).
 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Hyperon advisory s.r.o.
 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru a webových stránek

 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Hyperon nevyužívá
   

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
   

Poskytnutím svých údajů pomocí webového formuláře, či přihlášením na školení svobodně a dobrovolně souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného a prohlašujete, že jste plně seznámeni s účelem použití mých osobních údajů.

GDPR: Text

5. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru
 

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude firma Hyperon na základě souhlasu zpracovávat poskytnuté osobní údaje (e-mailová adresa). Pokud poskytne návštěvník firmě Hyperon své další identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.
 

Osobní údaje návštěvníka začne firma Hyperon zpracovávat až poté, co:

 • návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány

 • návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru
   

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma Hyperon sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně případného předání třetím stranám) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu firmy, písemně e-mailem, v odkazu newsletteru, nebo telefonicky.

GDPR: Text

6. Zpracování osobních údajů při zakoupení zboží či služeb v e-shopu

 

V případě nákupu zboží nebo služeb na stránkách www.hyperon-a.cz budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • adresa

 • doručovací adresa

 • IČO

 • DIČ

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • bankovní spojení

 

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude firma Hyperon provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží či služby, za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů.
 

Firma Hyperon bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
 

Zpracování osobních údajů zákazníků bude firma Hyperon provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží či služba na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, budou osobní údaje zákazníka poskytnuty také příslušnému přepravci (jméno, příjmení, telefon, adresa pro doručení).
 

E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu www.hyperon-a.cz, může firma dále zpracovávat za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti, spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků. Jedná se tak o bez souhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.
 

Zpětnou vazbu bude firma Hyperon zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu zboží nebo služby na e-shopu. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu výše uvedeného zákona.

Firma Hyperon bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

GDPR: Text

7. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
 
Firma Hyperon si svých zákazníků váží, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na firmu Hyperon obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či pomocí pluginu chatovacího okénka.
 
Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků bude firma Hyperon zpracovávat osobní údaje poskytnuté zájemcem, který dotaz či požadavek vznesl. Takto poskytnuté osobní údaje bude firma Hyperon zpracovávat a uchovávat do doby vyřízení dotazu či požadavku a jejich následujících. Tyto osobní údaje jsou poskytovány firmě Hyperon dobrovolně - jedná se o bez souhlasové zpracování.
 
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma Hyperon sama. Bude-li to vhodné či potřebné je firma Hyperon oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může firma Hyperon takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká.

GDPR: Text

8. Práva spojená s ochranou osobních údajů

 

Při zpracování osobních údajů firmou Hyperon nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje firma zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
 

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje firma Hyperon zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje firma Hyperon zpracovává

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů

 • právo na vymazání jejich zpracovávaných osobních údajů

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů

 • právo na přenositelnost osobních údajů

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení)
   

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje firma Hyperon zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy firmy Hyperon (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).
 

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje firma Hyperon zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u firmy Hyperon jakožto Správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
 

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje firma Hyperon zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

GDPR: Text

9. Použití souborů cookies a analýza webových stránek
 
Za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá firma Hyperon na svých webových stránkách cookies soubory. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky, umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.
 
Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Naše stránky nelze bez nezbytně nutných cookies používat, a proto tyto cookies nelze vypnout. Ostatní jsou však volitelné. Další informace týkající se podmínek použití cookies v rámci služeb společnosti Google najdete na Jak Google využívá soubory cookie.
 
Naše webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dále jen ("Google"). Google Analytics používá cookies soubory. Informace generované pomocí souboru cookie o používání naší webové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA.
 
Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek.
 
V rámci služby Google Analytics využívá firma Hyperon i související reklamní funkce poskytované Googlem, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
 
Google ani Hyperon nebudou spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google.
 
Shromažďování a využívání údajů (cookies souborů a IP adresy) a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics můžete zabránit změnou nastavení svého prohlížeče a stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 
Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.
 
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek firmy Hyperon vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

GDPR: Text

10. Užívání sociální pluginů
 

Webové stránky www.hyperon-a.cz obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty.
 

Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook

 • plugin služby LinkedIn

 

Tyto pluginy nejsou spravovány firmou Hyperon, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 

Toto prohlášení společnosti Hyperon advisory s.r.o. o ochraně soukromí je platné a účinné od 14. 5. 2019.

GDPR: Text
bottom of page