top of page

Obchodní  podmínky

Obchodní podmínky: Text

1. Definice pojmů
 

E-shop – internetový obchod na adrese www.hyperon-a.cz.
 

Prodávající – společnost Hyperon s.r.o. se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha, identifikačním číslem 08165599, zapsaná u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 314045. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.
 

Kupující – je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím e-shopu Kupní smlouvu s Prodávajícím.

Kupní smlouva -  smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě Produktu či služeb Maintenance.

 

Produkty

 • Aspe 10® a ASPE Online®; Aspe 10® je softwarový nástroj určený pro přípravu a realizaci stavebních projektů; ASPE Online® je softwarový nástroj určený pro sledování realizace staveb a správu všech dokumentů včetně schvalování

 • MIP® - Manažerský informační portál je softwarový nástroj určený pro řízení a reporting

 • AspeEsticon® je softwarový nástroj určený pro přípravu a realizaci stavebních projektů

 • AspeHub® je softwarový nástroj sloužící jako jednotné datové úložiště CDE

 • AspeMip® je softwarový nástroj určený pro řízení a reporting

 

Licence

Zahrnuje nevýhradní uživatelské oprávnění Kupujícího k užití Produktu (včetně jeho pozdějšího Upgradu a Updatu), k provádění záznamu instrukcí nebo programových dat prostřednictvím přenosu z paměťových jednotek nebo datových nosičů do počítače Kupujícího a za účelem zpracování či vyhotovení kopie ve strojovém kódu, a to vlastních dat a pro vlastní potřebu Kupujícího, v množství odpovídajícím počtu sjednaných stanovišť (jednotlivých PC), a to s územní platností pro ČR a SR; licence se uděluje za úplatu a na sjednanou dobu, jejíž běh počíná dnem následujícím po dni zaplacení sjednané ceny (nebo její splátky) a končí posledním dnem trvání Kupní smlouvy.

 

Licence zavazuje Kupujícího zdržet se užívání Produktu bez platné licence či jiného svolení, jakož i zdržet se rozmnožování Produktu a jakýchkoliv změn, kopírování, šíření, zpřístupňování, oprav, úprav či jiných zásahů do Produktu či přenechání Produktu k užívání třetí osobě.

 

Aktivace licence se provádí prostřednictvím licenčního souboru doručeného IBR Kupujícímu na vyžádání elektronickou formou.

 

Update

Pravidelná aktualizace Produktu – zejména provedení menších oprav a úprav pro zlepšení funkčnosti či odstranění závad Produktu; Update provádí IBR, a to u každého Produktu, zpravidla 2 x ročně, vždy v 5. a 10. kalendářním měsíci roku.

 

Upgrade

Pravidelná podstatná úprava nebo vylepšení funkčnosti Produktu; Upgrade provádí IBR, a to u každého Produktu, zpravidla 1 x za 2 roky.

Maintenance

Jsou služby zahrnující Maintenance provozu a Maintenance licencí. Maintenance je nedílnou součástí Licencí Produktů.

 

Maintenance provozu

Zahrnuje Technickou podporu a Školení ve vztahu k Produktům.

 

Technická podpora

 1. Hotline – poskytování pomoci při řešení provozních problémů, poruchových stavů Produktů prostřednictvím telefonického nebo emailového poradenství, a to v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.,

 2. Servis, implementace a odstraňování poruch

  1. Servis – poskytování technické pomoci při práci s Produkty u Kupujícího nebo vzdáleným přístupem

  2. Přístup do uživatelské sekce stránek Aspe – založením přístupů uživatelům Kupujícího do uživatelské sekce

  3. Implementace – implementační Služby poskytované dle dohody se Kupujícím; součástí těchto služeb bude návrh požadovaného řešení, zahrnující i plán požadovaných úprav

  4. Odstraňování poruch – odstraňování poruchových stavů Produktů na základě nahlášených požadavků Kupujícího

 3. Instalace Update / Upgrade -  v rámci pravidelné aktualizace

Školení

Školení uživatelů Kupujícího dle jeho požadavků, a to vždy dle závazné struktury a náplně školení Produktů dle standardů IBR; pro všechna poskytovaná školení Produktů je Prodávající certifikován IBR s platností vždy na 2 roky; po skončení platnosti musí být certifikát obnoven po proškolení na novinky, které se během 2 let od vystavení v daném Produktu objevily; všechna školení je možné je zahrnout do systému vzdělávání ČKAIT; školení Produktů je dle standardů IBR rozděleno do max. 3 úrovní, kde úroveň Basic je povinné úvodní školení, úroveň Advanced je navazující školení s určitým zaměřením a úroveň Master je určena pro budoucí administrátory Produktů.

 

Maintenance licencí

Zahrnuje ohledně Produktů Rozvoj Frontend a Rozvoj Backend, Změny a Evidenci, provádění zásahů (změn, úprav, rozšíření atd.) v částech Produktu Frontend nebo Backend.

 

Služba – závazně objednaná část Maintenance (zejména pak Školení, Servis a Implementace) provedená v místě požadovaném Kupujícím, která není hrazená v rámci ceny Maintenance. Uvedená cena v e-shopu a v Ceníku je cena závazná, pokud není Prodávajícím stanoveno jinak.

 

Objednávka – závazná objednávka části Maintenance (zejména pak Školení, Servis a Implementace) provedená v místě požadovaném Kupujícím. Uvedená cena v objednávce je cena závazná, pokud není Prodávajícím stanoveno jinak.

 

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

 

Ceník - Ceník Prodávajícího pro Licence Produktů a služby Maintenance.

Obchodní podmínky: Text

2. Obecná ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího na internetových stránkách www.hyperon-a.cz jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a/nebo Objednávky uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uzavřením Kupní smlouvy a/nebo Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 
Tyto VOP jsou platné od 1.7.2021

Obchodní podmínky: Text

3. Kontaktní údaje prodávajícího
 
Název firmy:                                                  Hyperon advisory, s.r.o.
Sídlo firmy:                                                    Sokolovská 352/215, 190 00 Praha

 
IČ:                                                                  08165599
DIČ:                                                                CZ08165599

Společnost zapsaná v OR:                           Spisová značka C 314045 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon:                                                          +420 770 358 566
Email:                                                             info@hyperon-a.cz
Kontaktní adresa:                                          Sokolovská 352/215, 190 00 Praha
Provozovna:                                                   Sokolovská 352/215, 190 00 Praha

Název e-shopu:                                             www.hyperon-a.cz
Provozovatel:                                                 Hyperon advisory, s.r.o.


Provozní doba provozovny je v pracovní dny (Po-Pá) od 08:00 do 16:00.

Obchodní podmínky: Text

4. Předmět Kupní smlouvy

 

 • 4.1. Licence
  Uzavřením Kupní smlouvy získává Kupující Licenci pro Produkt (Produkty) včetně jejich Upgradů a Updatů, pro zvolený počet uživatelských stanovišť.

Obchodní podmínky: Text
 • 4.2. Doba licence
  Licence je sjednána na dobu, která počíná ode dne následujícího po dni zaplacení sjednané ceny za poskytnutí Licence Kupujícímu a končí posledním dnem doby trvání Kupní smlouvy.

Obchodní podmínky: Text
 • 4.3. Maintenance
  Prodávající se zavazuje v době trvání Kupní smlouvy poskytovat Kupujícímu služby Maintenance, a to v rozsahu stanoveném v Kupní smlouvě, případně v rozsahu sjednaném mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě Objednávky Kupujícího.

Obchodní podmínky: Text

5. Cena

 

 • 5.1
  Kupující se na základě uzavřené Kupní smlouvy a/nebo Objednávky zavazuje uhradit Prodávajícímu za poskytování Licence Produktu a za poskytování služeb Maintenance cenu ve výši stanovenou v e-shopu. Kupní ceny jsou v e-shopu uváděny v korunách českých s DPH.

Obchodní podmínky: Text
 • 5.2.
  Kupní cena uvedená u Licencí Produktu, Maintenance či Služby v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro Prodávajícího i Kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany Prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za Licenci či Služby, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.

  Kupní cena vychází z Ceníku Prodávajícího. Změnu Ceníku je Prodávající oprávněn jednostranně provést kdykoliv; změnu Ceníku Maintenance oznámí Prodávající Kupujícímu písemně, přičemž změna Ceníku Maintenance se na tuto smlouvu a podle ní poskytovaná plnění vztahuje až od prvého dne kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, v němž byla změna Ceníku Kupujícímu oznámena.

Obchodní podmínky: Text
 • 5.3.
  Cena je splatná tak, že:

 

 1. její část v rozsahu ceny za Licenci Produktu je splatná ihned po uzavření Kupní smlouvy a

 2. její ostatní části v rozsahu ceny za Maintenance jsou splatné vždy dopředu, a to buď ročně, pololetně, nebo čtvrtletně dle přílohy č. 1 této smlouvy, tj.

  V případě roční platby je cena splatná pro období od účinnosti smlouvy do 31.12. daného kalendářního roku předem v poměrné výši počtu měsíců do konce roku ihned po účinnosti této smlouvy. Pro období každého následujícího kalendářního roku doby trvání této smlouvy je splatná vždy předem v plné výši do 31.1. daného kalendářního roku.

  V případě pololetní platby je cena splatná pro období od účinnosti smlouvy do 31.12. daného kalendářního roku předem ve dvou splátkách, a to první ihned po účinnosti této smlouvy a druhá do 31.7. daného kalendářního roku; v případě účinnosti smlouvy až po 30.6. daného roku je cena splatná na zbytek pololetí ihned pro počet měsíců do 31.12. daného roku. Pro období každého následujícího kalendářního roku doby trvání této smlouvy je cena splatná vždy ve 2 splátkách, a to první do 31.1. a druhá do 31.7. daného kalendářního roku

  V případě čtvrtletní platby je cena splatná pro období od účinnosti smlouvy do 31.12. daného kalendářního roku ve čtyřech splátkách, a to první ihned po účinnosti této smlouvy a další do 30.4., 31.7. a 31.10. daného kalendářního roku; v případě účinnosti smlouvy až po 30.3. daného roku je cena splatná na zbytek čtvrtletí ihned po účinnosti této smlouvy a další do 31.7. a 31.10. daného kalendářního roku; v případě uzavření smlouvy až po 30.6. daného roku je cena splatná na zbytek čtvrtletí ihned po účinnosti této smlouvy a další do 31.10. daného roku; v případě účinnosti smlouvy až po 30.9. daného roku je cena splatná na zbytek čtvrtletí ihned po účinnosti této smlouvy. Pro období každého následujícího kalendářního roku doby trvání této smlouvy je splatná vždy ve 4 splátkách, a to první do 31.1., druhá do 30.4., třetí do 31.7. a čtvrtá do 31.10. daného kalendářního roku.

 3. Cena za objednané Služby je splatná ihned po vytvoření Objednávky, a tím pádem po uzavření Kupní smlouvy.

Obchodní podmínky: Text
 • 5.4.
  Cenu za Licenci, Maintenance a Služby bude možné uhradit ihned po provedení internetové objednávky online platbou kreditní / debetní karty. Na email uvedený při vytvoření objednávky bude zasláno potvrzení k přijaté platbě s náležitostmi daňového dokladu.

Obchodní podmínky: Text
 • 5.5.
  Cena za Maintenance pro období každého následujícího kalendářního roku doby trvání Kupní smlouvy bude možné uhradit opět online platbou či na základě faktury Prodávajícího s náležitostmi daňového dokladu, doručené Kupujícímu. Splatnost faktury bude 14 dnů, není–li uvedena doba pozdější.

Obchodní podmínky: Text
 • 5.6.
  Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem Prodávajícího.

Obchodní podmínky: Text

6. Trvání Kupní smlouvy a / nebo Objednávky

 

 • 6.1.
  Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Obchodní podmínky: Text
 • 6.2.
  Kterákoliv ze stran je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným touto smlouvou a/nebo právním předpisem. Odstoupením od Kupní smlouvy se tato smlouva ruší ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, s účinky ex nunc. Je–li smlouva zrušena odstoupením, poskytnutá plnění si strany nevracejí.

Obchodní podmínky: Text
 • 6.3.
  Prodávající je oprávněn Kupní smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Je–li výpověď doručena Kupujícímu do 30.9. kalendářního roku, skončí výpovědní doba dnem 31.12. daného kalendářního roku. Je–li výpověď doručena Kupujícímu po 30.9. kalendářního roku, skončí výpovědní doba dnem 31.3. následujícího kalendářního roku.

Obchodní podmínky: Text
 • 6.4.
  Kupující je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba skončí posledním dnem kalendářního pololetí, v němž byla výpověď doručena Prodávajícímu.

Obchodní podmínky: Text
 • 6.5.
  V případě porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího týkající se výkonu práv z Licence je Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Obchodní podmínky: Text
 • 6.6.
  Kupující je oprávněn zrušit Objednávku bez udání důvodu. Poplatek za zrušení Objednávky bude účtován v závislosti na době, která zbývá do zahájení objednané Služby:

  ◾ Do 2 pracovních dnů je možné stornovat (telefonicky nebo e-mailem) / změnit Objednávku bezplatně.
  ◾ V termínu 0 – 1 pracovní den před zahájením Služby bude fakturován poplatek 20% z ceny objednané Služby.

  V případě zrušení Objednávky ze strany Prodávajícího bude Kupujícímu nabídnuta možnost převedení uhrazené ceny za jinou Službu, nebo bude uhrazená cena vrácena v plné výši. Další náklady spojené se zrušením Objednávky Prodávající Kupujícímu nehradí.

Obchodní podmínky: Text

7. Postup při uzavírání Kupní smlouvy a/nebo Objednávky

 

 • 7.1.
  Návrhem k uzavření Kupní smlouvy a/nebo Objednávky je umístění nabízené Licence Produktu, Maintenance a/nebo Služby Prodávajícím na stránky e-shopu, Kupní smlouva a/nebo Objednávka vzniká odesláním objednávky Kupujícím. Odesláním objednávky  musí Kupující vyjádřit souhlas s VOP.  

Obchodní podmínky: Text
 • 7.2. 
  Licence Produktu, Maintenance a/nebo Služby v e-shopu jsou řádně označeny názvem a jsou popsány slovním popisem obsahujícím informace o dalších vlastnostech Licence Produktu, Maintenance a/nebo Služby.

Obchodní podmínky: Text
 • 7.3.
  Kupující provede výběr Licence Produktu, Maintenance a/nebo Služby a umístí je do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „Vybrat“. V rámci procesu objednávání má Kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

Obchodní podmínky: Text
 • 7.4.
  Do doby, než Kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Zarezervovat“ a objednávka se stane závaznou, má Kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání Licence Produktu či Služby a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka Licence Produktu či Služby provádí.

Obchodní podmínky: Text
 • 7.5.
  Po odeslání závazné objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů k uzavřené Kupní smlouvě nebo Objednávce.  

Obchodní podmínky: Text
 • 7.6.
  V souvislosti s objednávkou Licence Produktu, Maintenance a/nebo Služby může prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené Kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

Obchodní podmínky: Text
 • 7.7.
  Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva a/nebo Objednávka mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná Kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

Obchodní podmínky: Text
 • 7.8.
  Měnit objednávku a opravovat chyby lze jen se souhlasem Prodávajícího.

Obchodní podmínky: Text

8. Ochrana osobních údajů
 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění Kupní smlouvy a/nebo Objednávky a dále po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce osobních údajů má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období.

Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
 

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

 • na vymazání („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
   

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti.
 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 

Potřebné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde

Obchodní podmínky: Text

9. Důvěrnost informací

 

 • 9.1.
  V rámci a/nebo v souvislosti s plněním této smlouvy může dojít k tomu, že Kupující bude seznámen a/nebo se dozví (ať již formou písemných či elektronických materiálů, ústních sdělení nebo empirického pozorování) o podstatě fungování, principech a obsahu zdrojového kódu Produktů, plánech, návrzích, údajích, informacích o činnosti, finančních pozicích, obchodních a technických informacích, obchodním tajemství, zákonem chráněných informacích a dalších důvěrných informacích týkajících se a/nebo náležejících Prodávajícímu nebo IBR, jejichž neoprávněné využití, použití nebo sdělení by mohlo způsobit nebo způsobilo podstatné a potenciálně nenapravitelné poškození hodnoty obchodní činnosti a majetku Prodávajícího nebo IBR.

Obchodní podmínky: Text
 • 9.2.
  „Důvěrné informace“ jsou veškeré údaje nebo informace kromě Obchodních tajemství, jež představují určitou hodnotu pro Prodávajícího nebo IBR a jež nejsou obecně známy jejich konkurentům. Ve smyslu výše uvedeného zahrnují Důvěrné informace zejména seznamy veškerých údajů o výkonných pracovnících a zaměstnancích Prodávajícího a IBR, marketingové techniky a informace, ceníky, cenové politiky, obchodní metody, smlouvy a smluvní vztahy s Kupujícím a dodavateli, počítačový software (včetně informací o předmětových a zdrojových kódech Produktů), databázové technologie, systémy, struktury a architektury, plány obchodních akvizic a plány akvizic nového personálu. Důvěrné informace dále zahrnují též veškeré takové informace, které Prodávající nebo IBR označí jako Důvěrné informace.

Obchodní podmínky: Text
 • 9.3.
  „Obchodní tajemství“ tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem Prodávajícího nebo IBR, jejichž utajení Prodávající nebo IBR ve svém zájmu odpovídajícím způsobem zajišťuje. Obchodní tajemství tak znamená zejména počítačový software včetně předmětových a zdrojových kódů Produktů Aspe a veškeré informace týkající se Prodávajícího a IBR, bez ohledu na jejich formu, zejména veškeré informace technické i netechnické povahy, vzorce, vzory, kompilace, programy, nástroje, metody, techniky, nákresy, procesy, finanční data, finanční plány, produktové plány nebo seznamy skutečných či potenciálních Kupujících či dodavatelů, jež nejsou obecně známé nebo dostupné veřejnosti a jež:

  ◾ vytvářejí skutečnou nebo potenciální ekonomickou hodnotu tím, že nejsou obecně známé nebo snadno zjistitelné jinými osobami, jimž by ze sdělení nebo využití těchto informací mohla vzniknout ekonomická hodnota, a
  ◾ jsou předmětem snahy o utajení těchto informací, a to v rozsahu přiměřeném daným okolnostem.

  Obchodní tajemství dále zahrnuje veškeré informace uvedené v tomto odstavci, které Prodávající nebo IBR získá od jiné osoby a s nimiž nakládá jako s chráněnými informacemi nebo jež označí jako Obchodní tajemství.

Obchodní podmínky: Text
 • 9.4.
  „Důvěrné informace“ a „Obchodní tajemství“ nezahrnují jakékoli informace:

  ◾ jež jsou nebo se stanou obecně známými (jinak než v důsledku porušení této smlouvy;
  ◾ jež Kupující nezávisle získal nebo získá, vytvořil nebo vytvoří bez porušení podmínek a ustanovení této smlouvy;
  ◾ jež jsou Kupujícímu známy.

Obchodní podmínky: Text
 • 9.5.
  Kupující se zavazuje a souhlasí, že:

  ◾ zachová mlčenlivost ohledně veškerých Důvěrných informací a Obchodních tajemství  a bude je chránit s vynaložením nejméně takové péče, jakou vynakládá při ochraně svých vlastních informací podobného významu, avšak v žádném případě v nižším rozsahu, než je přiměřená péče;
  ◾ nevyužije žádné Důvěrné informace ani Obchodní tajemství, ani pro sebe ani pro jiného k jakémukoli účelu kromě plnění této smlouvy;
  ◾ nezpřístupní Obchodní tajemství ani Důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nebo IBR;
  ◾ na požádání Prodávajícího nebo IBR a též v případě ukončení této smlouvy buď:
  (i) předá Prodávající nebo IBR veškerá memoranda, poznámky, záznamy, nahrávky, dokumentaci, paměťová média, software, manuály, složky a všechny jejich kopie a reprodukce (v jakékoli podobě či formátu, zejména kopie uložené v počítačových zařízeních pro krátkodobé či dlouhodobé skladování dat) týkající se Důvěrných informací či Obchodních tajemství nebo je obsahujících, jež má v držení nebo
  (ii) s písemným povolením Prodávajícího nebo IBR provede likvidaci všech uvedených materiálů a písemně její provedení potvrdí Prodávajícímu nebo IBR.

Obchodní podmínky: Text
 • 9.6.
  V případě, že Kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností dle bodu 4.5 tohoto článku, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

Obchodní podmínky: Text
 • 9.7.
  Kupující prohlašuje, že si je vědom vysoké důležitosti, kterou Prodávající a IBR, jako technologické společnosti, přikládají ochraně Důvěrných informací a Obchodního tajemství a že zejména z tohoto důvodu považuje výši sjednané smluvní pokuty za přiměřenou hodnotě a významu zajišťované povinnosti. V případě, že Kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností dle bodu 4.5 tohoto článku, je Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Obchodní podmínky: Text

10. Závěrečné ustanovení

 

 • 10.1.
  Tyto VOP jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Rozhodné znění VOP je rovněž Kupujícímu zasláno společně potvrzením objednávky.

Obchodní podmínky: Text
 • 10.2.
  Nestanoví-li Kupní smlouva výslovně jinak, je právní jednání učiněno písemně pouze tehdy, je-li druhé smluvní straně doručen jeho písemný originál (osobním doručením, prostřednictvím držitele poštovní licence apod.); k faxovým a jiným obdobným podáním se (nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak) nepřihlíží. Jakákoliv písemnost zasílaná dle této smlouvy doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla druhé smluvní strany, jak je uvedeno v této smlouvě a/nebo v příslušném veřejně přístupném registru (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) se má za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí jako nedoručená z jakéhokoliv důvodu, a to 3. pracovním dnem od odeslání.

Obchodní podmínky: Text
 • 10.3.
  Sjednání ani zaplacení jakékoliv smluvní pokuty sjednané v rámci této smlouvy se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu škody v plné výši. Kupující je povinen každou škodu hradit Prodávajícímu v penězích, nesdělí-li Prodávající v konkrétním případě Kupujícímu písemně, že trvá na náhradě škody formou uvedení do původního stavu. Smluvní strany smluvně vylučují jakékoliv nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu na náhradu škody vzniklou v jakékoliv souvislosti s touto smlouvou. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran; jiná, než písemná forma je vyloučena. Ustanovení § 1799 a § 1800 o.z. se pro úpravu vztahů smluvních stran podle této smlouvy neužijí. Kupující přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 o.z.; Kupující nemůže uplatňovat práva uvedená v § 1765 odst.1 o.z.

Obchodní podmínky: Text
bottom of page